OPTICDATA, S.L.

des de 1995, Duplicació de CD i DVD amb Segell Discogràfic Independent. e-mail: info@opticdata.cat

[ Principal ]
[ Adalt ]
DUPLICACIÓ ]
DISCOGRÀFICA ]
DOCUMENTS ]
PACKAGING ]
ARTWORK ]
EMPRESA ]


LEGISLACIÓ SOBRE PROPIETAT INTEL.LECTUAL

OBSERVACIONS AL CONTINGUT D' AQUESTA SECCIÓ

La següent informació ha estat elaborada en base a la Llei, decrets u convenis indicats. Els dígits de cada encapçalat fan referència a l' article o clàusula de la que es basa la informació. OPTICDATA facilita aquesta documentació, elaborada pel seu gabinet jurídic, desinteressadament i a efectes informatius i NO ES FA RESPONSABLE de l' aplicació per part SEVA dels principis descrits. No obstant, li recomanem que en cas de dubtes sobre aquest tema demani al seu assessor o agent de la propietat intel.lectual perquè estudiï el seu cas. Atenció, pot no estar actualitzada.

Índex del contingut:

 1. Reial Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d' abril pel que s' aprova el Text Refós de la Llei de la Propietat Intel·lectual
 2. Ordre de 30-X-1971 per la que s' aprova el reglament de l' Institut Bibliogràfic Hispànic
 3. Decret 2984 / 1972 de 2-X pel que s' estableix la obligació de consignar en tota classe de llibres i fullets l' ISBN
 4. Conveni Internacional de Roma 26-X-1961 sobre protecció dels artistes, intèrprets o executants, els productors de fonogrames i els organismes de Radiodifusió
 5. Altres observacions importants segons SOCIETAT D' AUTORS

Reial Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d' abril pel que s' aprova el Text Refós de la Llei de la Propietat Intel·lectual

a.2
L' autor té plena disposició i el dret EXCLUSIU a l' explotació de la seva obra.

a.4
DIVULGACIÓ D' UNA OBRA: Qualsevol expressió de la mateixa i en qualsevol format, que es faci accessible al públic per primer cop i amb el consentiment de l'autor.
PUBLICACIÓ D' UNA OBRA: Divulgació que es faci mitjançant la posada a disposició del públic d'un número raonable d' exemplars de l' obra.

a.6
PRESUMPCIÓ D' AUTORIA: Llevat de  prova en contra, qui aparegui com a tal o la signi.

a.7
OBRA EN COL·LABORACIÓ: Els drets corresponen a TOTS . Per a divulgar-la o modificar-la es requereix el consentiment de TOTS els coautors. Una vegada divulgada cap d'ells en podrà refusar el seu consentiment.

a.8
OBRA COL·LECTIVA: creada per la iniciativa i sota la coordinació d' una persona que l' edita i divulga amb el seu nom. Els drets corresponen a qui l' editi o divulgui amb el seu nom.

a.9
OBRA COMPOSTA I INDEPENDENT: Aquella que incorpori a una altra preexistent sense la col·laboració de l' autor d' aquesta. Tot sens perjudici dels drets d' autor que a aquest li corresponguin.

a.10-1b)
OBRES I TÍTOLS ORIGINALS: Són objecte de propietat intel·lectual les composicions musicals amb o sense lletra.

a.10-2
El títol d' una obra, quan sigui original, queda protegit com a part d' ella

a.11-4º
OBRES DERIVADES: Sense prejudici dels drets de l'autor sobre l' obra original, també son objecte de propietat intel.lectual els arranjaments musicals (arrangements).

a.14
DRETS DE L' AUTOR IRRENUNCIABLES - INALIENABLES: El DIVULGAR l' obra i en quina forma; amb el seu NOM, pseudònim, signe o anònimament; exigir el RECONEIXENT de la seva condició d' autor de l' obra; exigir el respecte a l' INTEGRITAT de l' obra i la no deformació, modificació, alteració o atemptat contra ella; modificar la obra; retirar l' obra del mercat per canvi en las conviccions morals, prèvia compensació al canal de distribució.

a.17
DRETS D' EXPLOTACIÓ: Correspon exclusivament a l' autor, i en especial als de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. No podran ser realitzades sense la seva autorització.

a.18
REPRODUCCIÓ: La fixació de l' obra en un medi que permeti la seva comunicació i l' obtenció de còpies de tota o part d' ella.

a.19-1
DISTRIBUCIÓ: La posada a disposició del públic de l' original o còpies de l' obra per venda, lloguer, préstec o d'altres.

19-2
Si la distribució es fa mitjançant la venda, aquest dret s' extingeix amb la primera venda i només, respecte les successives (dins  la U.E.)

19-3
LLOGUER: posada a disposició dels originals i còpies per a ús per temps limitat i amb un benefici. No ho és l' exposició ni comunicació pública

19-4
PRÉSTEC: posada a disposició dels originals i còpies per a ús per temps limitat sense benefici i que es dugui a terme a través d' establiments accessibles al públic. No constitueix benefici una quantitat que cobreixi les despeses. No constitueix préstec l' exposició, comunicació pública i la realitzada entre establiments accessibles al públic.

a.20-1
COMUNICACIÓ PÚBLICA: Tot acte on una pluralitat de persones pugui tenir accés a l' obra sense prèvia distribució d' exemplars a cadascuna d' elles, i no se celebri dins  d'un àmbit estrictament domèstic que no estigui connectat o integrat a una xarxa de difusió de qualsevol tipus.

20-2a)
Són actes de comunicació pública l' execució pública de les obres musicals mitjançant qualsevol tipus de mitjà o procediment.
20-2c)
L' emissió de l' obra per radiodifusió o d'altre medi que serveixi pera la difusió sense fil de sons.
20-2i)
L' accés públic a bases de dades d' ordinador per mitjà de telecomunicació, quan aquests incorporin o constitueixin obres protegides.

a.25-1
DRET DE REMUNERACIÓ PER CÒPIA PRIVADA (IRRENUNCIABLE): La reproducció exclusivament per a ús privat del copista, sigui total o parcial, sense autorització i que la còpia no sigui objecte d' utilització COL·LECTIVA ni LUCRATIVA, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, ja sigui permanent o transitòria, mitjançant aparells o instruments tècnics, d' obres DIVULGADES en forma de fonogrames o d' altres suports sonors.
a.25-2 ORIGINARÀ una remuneració a favor dels creditors: AUTORS de les obres explotades públicament, EDITORS, PRODUCTORS de fonogrames, ARTISTES, intèrprets, executants, les actuacions dels quals hagin estat fixades als fonogrames.
a.25-3 Seran DEUTORS els fabricants d' equips, aparells i materials, a més dels distribuïdors, majoristes i minoristes.
a.25-4 Estaran EXCEPTUATS de pagament els productors de fonogrames (a aquelles produccions degudament documentades) i les entitats de radiodifusió.

a.26
Els drets d' explotació es prolongaran fins a 70 anys després de la mort de l' autor.

a.31
REPRODUCCIÓ SENSE AUTORITZACIÓ DE L' AUTOR: Per a ús privat del copista, tenint present el previst  l'
artícle 25.

a.41
A l extinció dels drets d' explotació determinarà el seu pas al domini públic. Sempre s'haurà de respectar el reconeixement de l' AUTOR i l' integritat de l' obra.

a.56
L' adquiridor d' un suport al que s'hi hagi incorporat una obra no tindrà por aquest simple fet cap dret d' explotació  d' aquesta..

a.58
CONTRACTE D' EDICIÓ: aquell  pel que l' AUTOR cedeix a l' EDITOR, mitjançant contraprestació econòmica, el dret de reproduir la seva obra i distribuir-la.

a.59
L' encàrrec d' una obra no és objecte del contracte d' edició.

a.106, a.107, a.108, a.109
Correspon a l' artista, intèrpret o executant el dret EXCLUSIU d' autoritzar la fixació de les seves actuacions, la reproducció directa o indirecta de les fixacions, la comunicació pública i la distribució.  Sempre haurà de formalitzar-se per escrit

a.115, a.117
Correspon al productor de fonogrames el DRET EXCLUSIU d' autoritzar la reproducció directa o indirecta dels fonogrames i la DISTRIBUCIÓ (importació i exportació)..

a.119
Els drets d' explotació reconeguts als PRODUCTORS de fonogrames serà de 50 anys.

ORDRE DE 30-X-1971 PER LA QUE S' APROVA EL REGLAMENT DE L' INSTITUT BIBLIOGRÀFIC HISPÀNIC

a.9
Els fonogrames (composicions musicals en exemplars múltiples i amb finalitats de difusió) i les partitures musicals seran objecte de dipòsit legal.

a.26
Els discs gramofònics a l' etiqueta central de la placa, i si és possible, a la coberta del disc duran imprès el número de dipòsit legal.

DECRET 2984 / 1972 DE 2-X  PEL QUE S' ESTABLEIX L' OBLIGACIÓ DE CONSIGNAR A TOTA CLASSE DE LLIBRES I FULLETS L' ISBN

a.2
Estan EXEMPTES de l' ISBN les partitures musicals, els discs gramofònics i les cintes magnètiques.

CONVENI INTERNACIONAL DE ROMA 26-X-1961 SOBRE PROTECCIÓ DELS ARTISTES, INTÈRPRETS O EXECUTANTS, ELS PRODUCTORS DE FONOGRAMES I ELS ORGANISMES DE RADIODIFUSIÓ

a.11
Totes les formalitats per a protecció dels drets dels productors, artistes, intèrprets o executants, en relació amb els fonogrames, es consideraran SATISFETES si tots els exemplars publicats o els seus embolcalls duen:


 1. Títols de les obres

 2. Autors de lletra i música de cada obra

 3. Arranjadors i adaptadors (si n'hi ha)

 4. Editor de cada composició

 5. el grafisme SGAE en un rectangle de 10x8 mm.

 6. El següent text:
  QUEDEN RESERVATS TOTS ELS DRETS DEL PRODUCTOR FONOGRÀFIC I DEL PROPIETARI DE L' OBRA GRAVADA, LLEVAT D' AUTORITZACIÓ QUEDEN PROHIBIDES LA DUPLICACIÓ, LLOGUER I PRÉSTEC, AIXÍ COM LA UTILITZACIÓ D' AQUEST SUPORT PER A LA SEVA EXECUCIÓ PÚBLICA I RADIODIFUSIÓ

 

 

© 2021 OPTICDATA, SL. Badalona (BARCELONA) All rights reserved. AVIS LEGAL Pàgina revisada el: 2/1/2021
Fem servir cookies per analitzar el trànsit. La seva IP es comparteix amb Google per generar estadístiques d'ús.