OPTICDATA, S.L.

des de 1995, Duplicació de CD i DVD amb Segell Discogràfic Independent. e-mail: info@opticdata.cat

[ Principal ]
DUPLICACIÓ ]
DISCOGRÀFICA ]
DOCUMENTS ]
PACKAGING ]
ARTWORK ]
EMPRESA ]


Condicions generals

 • Fem servir cookies per analitzar el trànsit a la nostra seu web. La seva adreça IP és capturada per Google amb finalitats estadístiques d'ús. En cap cas OPTICDATA, S.L. (d'ara endavant OPTICDATA) enmagatzema cap mena de dades personals dels navegants a la seva plana web.

 • Pel fet de fer un encàrrec  Vos. ha hagut de llegir-les i entendre, abans de sol.licitar qualsevol producte o servei d' OPTICDATA.

 • Tots els preus són vàlids en el moment de publicació menys per error tipogràfic. OPTICDATA es reserva el dret de modificar-los o esmenar-los en qualsevol moment i sense avís previ. No duen l' I.V.A. inclòs, excepte on s'hi indiqui el contrari.

 • Només s' enviarà la mercaderia quan es tingui confirmació bancària efectiva de pagament al nostre compte. No s' accepten pagaments contra reembossament, a la recepció de la mercaderia.

 • El pagament electrònic en forma de compra segura s' ofereix per l' entitat bancària PayPal, permetent acceptar pagaments de comptes de l' operador, així com VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, AURORA i ELECTRON sense necessitat d'haver d' estar registrat prèviament. Tambè acceptem BIZUM.

 • Només s' accepta el pagament electrònic per imports compresos entre 100,00 i 999,99 Euros. En compliment de la Lley, tots els pagaments superiors a 2000.-Euros han de fer-se per transferència.

 • OPTICDATA no s'obliga a acceptar tots els pagaments electrònics.

 • En qualsevol cas, OPTICDATA es reserva el dret de no servir la mercaderia quan tingui clares sospites d' indicis de frau en qualsevol sistema de pagament que accepti. Està facultada per a alertar i posar en coneixement de l' operador financer i de les autoritats competents

 • Abans de rebotar un pagament de tipus electrònic, per qualsevol motiu, li recomanem que es posi en contacte amb nosaltres tan aviat com pugui a: info@opticdata.cat així podrem analitzar la situació, buscar la solució més satisfactòria per ambdues parts i corregir més àgilment qualsevol disputa o diferència. En cas contrari es procedirà al protocol financer pertinent, amb una duració important en el temps (uns quants mesos)

 • La mercaderia viatja assegurada. El/la comprador/a ha de fer constar obligatòriament a l 'albarà de lliurament del transportista, així com a la matriu que quedarà en poder d'aquest, qualsevol tipus de danys visibles o apreciables dels paquets lliurats (cops, humitat, trencats evidents, aixafaments, etc). De confirmar-se posteriorment els danys, imputables al transport, ha de notificar-se a OPTICDATA abans de 24h. En cas contrari no serà possible cap reclamació  de danys, corrent llavors per part del/de la comprador/a.

 • No s' admeten devolucions d' articles personalitzats dels que la  posada en comercialització no sigui possible,  o aquells que hagin estat usats o no tinguin els embalatges i precintes en perfecte estat i sense desprecintar.

 • Les despeses de devolució correrien a càrrec del cessant a la compra, consistint en les despeses d'enviament inicial, els de devolució, els de contra reembossament si procedís, així com qualsevol altra despesa derivada de la generació específica de la comanda cancel·lada (administratiu, burocràtic, etc) no aplicable a una comanda normal.

 • Per a tot aquell producte en garantia, en cas de mal funcionament o deficiències, ha de posar-se prèviament en contacte amb el nostre servei tècnic info@opticdata.cat  i després d' indicar les  dades personals i la producció realitzada se li donaran instruccions  pel tractament de la incidència.

 • No  acceptem la recepció de materials mitjançant enviament a ports deguts


Consideracions de la prestació del servei

 • No es reproduirà ni conseqüentment gravarà cap suport que indiqui la seva PROHIBICIÓ expressa a la seva superfície o etiqueta, o se sospiti que sigui il.lícita aquesta acció sense l' autorització dels seus autors, representants o drethavents.

 • Mentre els suports no estiguin en mans d' OPTICDATA (per exemple mentre el transport per  missatgers, tant si han estat requerits per OPTICDATA com si han estat sol·licitats pel client) aquella  no serà responsable de la pèrdua o deteriorament d' aquells. Per això hi ha  la possibilitat de contractar una assegurança de transport  específic de cada companyia de transports.

 • Es garanteix la inviolabilitat de còpia il.lícita del suport facilitat. En cada situació OPTICDATA procurarà els mitjans necessaris per garantir-la. No obstant, si existeix transport por terceres parts, dites garanties hauran de córrer per part del client.

 • Els suports òptics  tindran les garanties que ofereixin els seus respectius fabricants. Es recorda que aquells que presentin manipulacions indegudes, conductes negligents o d' utilització o danys causats per terceres parts o similar perdran dites garanties.

 • Els treballs estaran garantits durant 30 dies per errors o omissions  d'OPTICDATA. En cas de produir-se aquestes anomalies el compromís d' aquella serà la correcció o repetició del treball en la major brevetat possible de les circumstàncies i en les mateixes condicions.

 • Els DISCS COMPACTES GRAVABLES (abreviat CD-R) i els DISCS VERSÀTILS DIGITALS gravables (o DVD-R), per la seva naturalesa, són suports diferents als que es  realitzen per fabricació. En equips reproductors de certes marques o fins i tot molt antic, en certs equips del tipus WALK MAN™ i també en aparells tipus hi-fi i també els de baixa qualitat, serà dificultosa o fins i tot impossible la seva correcta reproducció. En aquestes condicions els nostres discs seran aptes (i conseqüentment correctes) per a la seva reproducció en equips que s' ajustin i contemplin les recomanacions de l' STANDARD BOOK SONY® - PHILIPS® (que ostenten la patent mundial dels equips de CD) i de les especificacions del consorci DVD i no existirà obligació per part nostra del reemplaçament del disc ni a la seva devolució econòmica, reservant-se OPTICDATA d'altres alternatives.

 • El sistema CD-TEXT, per existir diversos sistemes en l' actualitat coneguts amb la mateixa denominació, pot ocasionar certs problemes de lectura del CD en el que s' incloguin. L' ús de caràcters no estàndard pot crear una visualització deficient en determinats reproductors. No recomanem l' ús de CD-TEXT si no és  realment necessari.

 • Els suports que se'ns  facilitin hauran d'estar en bon estat de conservació. En cas contrari OPTICDATA alertarà dels riscs de recuperació o gravació assumint el client el risc  descarregant de tota responsabilitat a aquella.

 • En cas de no facilitar cap prova de color acceptable, tant per a discs com per a material en paper, no serà possible cap tipus de reclamació. Tot i això, existeixen una sèrie d' impossibilitats tècniques, reconegudes en el sector gràfic, que impedeixen una precisió absoluta en els colors i requereix que el dissenyador realitzi les correccions oportunes als materials presentats. Una reclamació per diferències de color, presentant proves de color impreses, només serà possible quan no sigui precís una correcció dels materials gràfics originals presentats pel client per a la realització de la producció. Si a petició del client no es contemplés aquest procediment, correran per mitjà d'aquest qualsevol despesa posterior d' esmena o repetició por desavinences en els colors, etc. En qualsevol cas OPTICDATA es limitarà a la repetició dels materials incorrectes i a la seva completa remanufacturació en el menor temps possible. No es contemplen descomptes, rebaixes ni d'altres compensacions.

 • La repetició de materials només serà possible si es lliuren completament els productes a repetir i en perfecte estat de conservació.

 • Mentre els productes lliurats no estiguin pagats seguiran sent propietat d' OPTICDATA.

 • Els arxius de la secció de DOWNLOAD són de mode gratuït i estan lliures de virus i macros nocives. Els accessos directes a pàgines de proveïdors de software des de la secció DOWNLOAD ofereixen las garanties que indiquin els seus propietaris. En qualsevol cas, declinem qualsevol responsabilitat de danys enfront de tercers per la seva utilització o ús indegut. Pel fet de descarregar-los n'accepta aquestes condicions.

 • La informació sobre LEGISLACIÓ ha estat elaborada en base a la Llei, decret o convenis indicats en dita pagina. OPTICDATA facilita aquesta documentació a efectes purament informatius i no es fa responsable de l' aplicació per part seva dels principis i prescripcions descrites. Els recomanem que en cas de dubtes sobre aquest tema vagi al seu assessor o agent de la propietat intel.lectual perquè estudiï el seu cas.

 • Les recomanacions indicades a la secció de SUPORT TÈCNIC son a títol de consell, no són definitives ni tampoc garanteixen que puguin ser-li útils. En qualsevol cas abans deportar a terme alguna modificació  en el seu sistema realitzi còpies de seguretat de tots els seus programes. A pesar que estan provades en multitud d' equips i sistemes amb èxit, no ens fem responsables de la seva aplicació ni de la pèrdua d' informació dels seus equips.

 • A pesar de les nostres capacitats d'organització i de producció, OPTICDATA podrà subcontractar a tercers, sense  previ avís ni necessitat de comunicació prèvia als seus clients, la manufactura, processos especials, fins i tot fabricació o duplicació d'alguns productes, quan d' altra  manera, per deficiències, avaries, força major, pics o necessitats de producció pugui veure's afectada o incomplís termini de lliurament. 

Garantia

IMPORTANT: La no observació de les recomanacions indicades a l'apartat de MANTENIMENT DELS CD-R  i DVD-R implicarà la pèrdua TOTAL de garantia dels suports enregistrats amb/sense impressió de superfície.

Els discs, artwork,  packaging només tenen garantia de reemplaçament quan es compleixin les condicions. Es recorda que aquells que presentin manipulacions indegudes, negligents, inadequades o danys causats per terceres parts o similar perdran les garanties. L'enregistrament estarà garantit durant 30 dies per errors o omissions d' OPTICDATA. En cas de produir-se alguna anomalia ,el nostre compromís serà la correcció o repetició del treball en la major brevetat i en les mateixes condicions. Tota devolució de discs, perquè pugui ser cursada, haurà d'anar acompanyada d'un escrit on es detalli el tipus d' error que s'hi observa, el lector (o lectors) de discs emprat indicant la seva marca i model i el nom i telèfon o adreça de la persona que ha observat l' anomalia per si un cas fos necessària alguna consulta. El nostre compromís amb la qualitat va més enllà i si algun disc erroni sorgís el reemplaçarem  fent-li arribar  personalment a la persona reclamant, i  sense cap càrrec addicional.

Aspectes Legals

 • Als membres associats a la Societat General d' Autors i Editors (SGAE), se'ls recorda que per a la lícita DUPLICACIÓ de les seves obres integrades al repertori de la societat, és precís que la facin entitats que tinguin vigent relació contractual amb SGAE. OPTICDATA figura en el cens de FABRICANTS i DUPLICADORS autoritzats. Poden sol·licitar aquest cens actualitzat al Departament de Reproducció Mecànica d' SGAE.
 • Així doncs, la DUPLICACIÓ només podrà ser originada a petició d' un PRODUCTOR FONOGRÀFIC que figuri inscrit en el registre de PRODUCTORS de l' SGAE. OPTICDATA figura inscrita en el registre de productors fonogràfics d'aquesta entitat, així  què aquells clients que no disposin de segell discogràfic podran emprar el nostre (contemplant sempre els requisits del contracte mantingut amb aquella entitat). En d'altres casos, s' exigirà el resguard del contracte autorització o la producció especial amb la convenient liquidació del cànon de reproducció.
 • L'ús del nostre segell discogràfic satisfà tots els requisits legals per a una lícita distribució: contracte de cessió d' ús del segell discogràfic, gestió del model 198 o 198E (Contractes autorització i de producció especial SGAE), liquidació del cànon de reproducció, sol.licitud de Dipòsit Legal, constitució del dipòsit, inserció al nostre catàleg discogràfic, etc. Consulteu la nostra pàgina SEGELL DISCOGRÀFIC per  ampliar-ne la  informació. 

All right are reserved. COPYRIGHT © 1995-2020 by OPTICDATA, S.L. Badalona (SPAIN) Tots els drets reservats. Queda prohibida  la reproducció total o parcial del contingut d'aquesta seu web (texts descriptius, imatges i grafismes) així com la seva impressió sota qualsevol sistema tècnic existent ni futur, sense la prèvia autorització i confirmada per escrit del propietari dels drets. Els infractors seran perseguits por tots els mitjans que la legislació vigent permeti.


© 2021 OPTICDATA, SL. Badalona (BARCELONA) All rights reserved. AVIS LEGAL Pàgina revisada el: 2/1/2021
Fem servir cookies per analitzar el trànsit. La seva IP es comparteix amb Google per generar estadístiques d'ús.