OPTICDATA, S.L.

des de 1995, Duplicació de CD i DVD amb Segell Discogràfic Independent. e-mail: info@opticdata.cat

[ Principal ]
[ DUPLICACIÓ ]
DISCOGRÀFICA ]
DOCUMENTS ]
PACKAGING ]
[ ARTWORK ]
EMPRESA ]


Artwork, productes estàndard i possibilitats tècniques

Exemples:

FLYER / FOLI
DÍPTIC (4 pàg.) TRÍPTIC (3 cossos, 6 pàgines)
PLEGATÍ (4 a 8 cossos = 8-16 pàg.)

LLIBRET 8 pàg.
x2
LLIBRET 12 pàg.
x3
LLIBRET 16 pàg.
x4
LLIBRET 20 pàg.
x5
LLIBRET 24 pàg.
x6
CARPETILLA CARTRÓ 1 / 2 butxaques
SÍMIL DIGIPACK 2 / 3 pales
ALTRES DESENVOLUPAMENTS

Normes per a la correcta presentació del material gràfic

És important acomplir les especificacions que es descriuen per poder lliurar els elements a produir en condicions òptimes. Si vostè no pot acomplir-les  ha d'avisar-nos perquè podem, si fos possible, utilitzar les mesures correctores necessàries.

INTRODUCCIÓ

Aquest document té com a missió informar i resoldre al dissenyador gràfic les qüestions relacionades amb la preparació, presentació i lliurament del material gràfic necessari per a la correcta impressió dels elements que conformen un àlbum de CD Compact Disc o de DVD Digital Versatil Disc (portades, estoigs, superfície dels discs...)

És precís seguir al detall totes i cadascuna de les observacions i recomanacions aquí donades, doncs al  contrari no es garantirà de cap manera la correcta elaboració dels materials per procediments d'impremta.

bw rollers caddy

CONCORDANÇA DELS COLORS

Tenint present la problemàtica de la correspondència entre el mode de color RGB i el mode CMYK, així com l' heterogeneïtat dels materials a imprimir (paper, superfície de discs, cartró, superfícies brillants o mats...) les propietats  de textura, reflexió i comportament de les tintes varien, s' espera una concordança més o menys encertada dels colors si els elements de disseny se'ns lliuren amb els requisits que es descriuen. En aquells treballs en que la concordança de colors s'hagi de mantenir considerablement precisa i homogènia entre els diferents elements que la composin serà indispensable que se'ns faciliti, amb el material gràfic i en les condicions de presentació que s'exposaran a continuació, una prova de color d'un dels tipus següents (en funció de l' ús final):

 • EN SUPORT BLANC: Chromaline (Dupont), Color Art (Fuji), Matchprint (3M),

 • DIGITALS: Tektronix, Xerox, Rainbow (per sublimació de tinta)

Si no és factible cap de les anteriors podrà efectuar-se, en el cas de realitzar-se impressió DIGITAL i a petició del presentador dels materials, una prova impresa en el suport definitiu, que es facturarà a part, prèvia a la realització del treball complet. El termini de lliurament de la prova pot oscil·lar entre 24 i 48 hores. És possible una prova de disc amb impressió tèrmica Everest.

Si no es compleix cap de les condicions anteriors o les proves impreses que se'ns faciliten estan fetes en equips que no s' ajusten als sistemes anteriorment esmentats (com  impressores domèstiques o d'oficina d' injecció de tinta, làser, etc) no s'accepten reclamacions de cap tipus de concordança de colors, resolucions o afins.

Fem servir calibració als nostres monitors del prestigiós fabricant X-RITE

IMPRESSIÓ DIGITAL SOBRE PAPER

El sistema digital empra tintes sòlides mentre que a l' off-set tradicional són líquides.

En el sistema digital, la informació continguda en un arxiu gràfic és traduïda convenientment en els seus canals principals (CMYK) per després enviar-los per separat, en forma de sèrie de punts, a un rodet impregnat d' una substància sensible a la llum d' una determinada longitud d'ona que el làser (scanner) de la màquina anirà carregant elèctricament. Posteriorment es nebul·litzen les tintes sensibles (tònner) que seran atrapades en aquelles zones de càrrega electrostàtica  un rodet tèrmic posterior fixarà al paper. S'ha de fer en tres fases, per a cada color principal, en cas d' imatges fotogràfiques.

Com a característiques principals destaquem:

El pes del paper (gruix):

 • El de més pes té més rigidesa, però també és més car. El doblegat és més agressiu i és necessari preformar-lo a màquina perquè no es clivelli. El cop de preformat s'ha de practicar pel costat exterior del doblec.

 • El de menys pes és més econòmic, però pot transparentar-se'n el contingut d' ambdós costats i segurament donarà problemes al fer-ne el trepat de les aletes de l' inlay (trencar-se).

Quan es tracta de díptics i inlay es farà en paper normal: 80-120g i si la portada del disc és un simple fullet (no és díptic) s' utilitzarà paper de fins a 200g. Aquest últim pot estar limitat per la capacitat de les màquines d' impressió digital.

Aquests valors seran els aplicats per defecte en cas  que no se'ns especifiqui el contrari.

Per a  impressió DIGITAL l' aspecte del paper pot ser MATE o BRILLANT. Habitualment és emprat l' acabat mate. Pel paper brillant ha de consultar-se'n la disponibilitat i se li tarificarà a part. També és possible la plastificació.

Un aspecte a destacar del sistema Digital envers l' off-set tradicional és que el primer és menys sensible a empremtes dactilars, sobre tot en superfícies fosques.

IMPRESSIÓ DE DISC CD I DVD

offset rollers

Existeixen diverses tècniques aplicables a la impressió de la superfície dels discs. Estem especialitzats en impressió digital tèrmica offset i tambè produïm en inkjet UV segons les seves necessitats. Ambdós sistemes fan servir la paleta de quadricomia.

La impressió tèrmica és una tècnica similar a la impressió per injecció de tinta però en mode off-set, que ha anat evolucionant com aquella, però que aconsegueix avantatjar a pràcticament totes les tècniques en petites sèries en molts aspectes. Es realitza com si es tractés d' una impressora d' injecció, però s' aplica la impressió de cadascun dels canals per separat sobre un rodet (offset) que després és transferit a la superfície dels discs tèrmics. OPTICDATA usa impressió tèrmica Everest del prestigiós fabricant americà Rimage Co. líder en solitari de sistemes de transferència tèrmica.

OBSERVACIONS:

 • Sense filmació ni necessitat de proves de color.

 • Durabilitat superior (al offset tradicional i serigrafia) de la superfície impresa, immune a líquids i a calor.

 • Superfície blanca o platejada dels discs i colors brillants.

 • Possiblement la tècnica més ràpida i ecològica.

 • Permet la impressió fins dins del "hub" del disc (zona transparent fins el forat central).

 • Permet imprimir fins la vora del disc.

 • Permet imprimir amb reserva sobre discs "silver" (platejats) amb o sense reserva.

 • Superfície del disc sense textures ni rugositats, sense envernissat ni lacat.

 • Resolució de fins a  600 línies per polzada (superior a l'offset).

L' inkjet UV amb lacat opcional és dut a terme per màquines de  mecànica tipus SEIKO-EPSON (de grans fabricants com TAPEMATIC), directament sobre la superfície d' uns discs preparats per a això (printables). Les tintes es curen generalment en una cambra de llum UV (ultraviolada) donant resistència i estabilitat; opcionalment la superfície dels discs es vernissada amb un lacat i maquinari especial. És una solució econòmica que permet un bon acabat en funció de diversos factors.

OBSERVACIONS:

 • Precisa de discs especials, amb qualitats d' impressió que poden oscil·lar considerablement entre marques, amb superfície blanca o lleugerament platejada i acabat mat.

 • Es requereix un perfecte control d' aspectes com la temperatura i la humitat, així com de la qualitat de les tintes, per obtenir bons resultats i evitar el fadding (difusió capil·lar de la tinta).

 • Requereix, en la majoria de casos, a més d'assecat forçat, l' emulsió de la superfície impresa amb vernís o laca incolors per dotar de resistència i durabilitat  la impressió. Alguns sistemes fan servir llum UV pel curat de la tinta.

 • Concordança de colors exigeix proves reals sobre discs que se vagin ajustant a la imatge original.

 

OBSERVACIONS COMUNS

En els discs tipus SILVER, al no ser el substrat blanc, els colors estan subjectes a variacions degut a la diferent reflexió de la llum incident (impressió amb reserva). No obstant, al contrari que en d'altres tècniques, és possible imprimir àrees en blanc.

En cas de necessitar discs SILVER s'haurà de tenir present que la seva disponibilitat és més reduïda, per comandes mínimes i que hi ha la possibilitat de no existir-ne en els magatzems pel què l'execució del servei pot dilatar-se en el temps. Hi ha la possibilitat d' imprimir zones amb i sense reserva (tinta blanca).

Quant a l' aspecte de la superfície gravada, segons el fabricant pot presentar un color dels següents:

 • BLAU, característic dels discs de tipus AZO del fabricant Mitsubishi (VERBATIM).

 • VERD fosc, característic dels fabricats per TAYO YUDEN que subministra entre d'altres a Philips i a Sony.

 • VERD clar d' aspecte platejat o daurat, emprat per molts fabricants.

 • PLATEJAT, totalment iguals als fabricats per injecció de motlles. Se'ls denomina Diamond.

 

ELABORACIÓ DEL MUNTATGE GRÀFIC

Per a realitzar el muntatge gràfic inicial del conjunt superfície del disc, portades, etc podrà emprar-se qualsevol programa i en qualsevol plataforma hardware (IBM/PC, APPLE / MACINSTOSH, LINUX, ...) Es classifiquen segons el tractament que realitzen:

 • DE VECTORS: Macromedia Freehand, CorelDRAW! , Adobe Ilustrator

 • DE GRÀFICS O IMATGE: Adobe Photoshop

 • DE MAQUETACIÓ: Adobe Acrobat, QuarkXpress

Aquests programes són apropiats per la confecció d' un disseny complert i permeten salvar-lo posteriorment en un format d' arxiu que serà el que se'ns facilitarà i que en un apartat posterior detallarem. Hi ha d' altres programes amb la condició  que acompleixin aquesta última condició.

Una vegada tinguem tot el material precís per a iniciar el disseny, haurem de  tenir present algunes qüestions:

 1. Farem còpia de seguretat abans del procés d' exportació.

 2. Tractarem de seleccionar colors existents en el reduït rang del mode de color CMYK o que siguin molt propers, en cas  contrari les imatges s' enfosquiran considerablement al passar-les-hi.

 3. Els filets excessivament fins de les fonts de text (6 punts o menys) poden quedar totalment ocults segons les tipografies seleccionades a l' imprimir sobre la superfície dels CD's. És recomanable utilitzar mides de fonts lleugerament superiors en el disseny original i no inferiors a 6 punts.

 4. Per tenir una important nitidesa de les fonts de text,  no han de tenir les vores suavitzades.

 5. Una resolució de les imatges de 300 punts per polzada és més que suficient i recomanada a la majoria de  casos. No ha  d'excedir-se. Una resolució de 72ppp és totalment deficient.

 6. El mode de color durant el disseny pot ser qualsevol (RGB, CMYK, multicanal….) però finalment ha de lliurar-se SEMPRE en CMYK.

 7. Les fonts és recomanable transformar-les a traçats per una correcta exportació.

 8. S' agruparan les capes i eliminaran les innecessàries així com els canals ALFA.

 9. Control del nivell de punt per evitar ruptures de trama, entre les possibilitat. Per a evitar-ho es pot recórrer a reduïr la gamma de colors o els intervals dels degradats.

 10. Per aconseguir negres brillants se'ls posarà un coixí de blau al 20%.

 11. La disposició aleatòria de les capes, malgrat que en el monitor té un aspecte igual sigui quin sigui el seu ordre, quan es tradueix a tinta els resultats poden variar considerablement (ex. Coixí de blau per a obtenir negre brillant).

Totes aquestes recomanacions donades no limiten altres que el professional del disseny gràfic ha de conèixer i es donen per sobreenteses. Els recomanem que sempre es posin en mans d' un professional.

Finalment, després de les consideracions oportunes, farem l' exportació al format que es descriu en l' apartat següent.

 

FORMAT DELS ARXIUS INFORMÀTICS

El format final  SEMPRE ha de ser:

 • TIFF de IBM/PC

 • mode CMYK

 • resolució màxima de 300ppp (punts per polzada)

 • a mida real dels seus elements (escala 1:1)

 • sense comprimir (preferentment)

Resolucions inferiors implicarà pèrdues considerables de definició. La superfície del disc no és necessari que estigui en mode CMYK pel que es pot lliurar si es desitja en mode RGB.

No és precís que sigui TIFF comprimit a menys que degut al suport de transport o forma d' enviament que haguem d'emprar requereixi  una mida ajustada i ho justifiqui.

Es lliurarà un arxiu TIFF per un costat o cara de la impressió preferiblement: díptic pel costat exterior TIFF1, díptic pel costat interior TIFF2, superfície del disc TIFF3…… 

ATENCIÓ EN LLIBRETS: No es poden lliurar els materials de la manera en què es veu quan el llibret està muntat. El muntatge s'ha de realitzar respectant la impressió. EXEMPLE: En un llibret de 4 pàgines (dos díptics de 24x12cm grapats) el muntatge es lliurarà de la manera següent:

 • la pàgina 1 (que farà de portada de l' estoig) en el costat dret i  a l' esquerra la pàgina 8 (part visible per l' interior de l'estoig).

 • la pàgina 2 estarà al costat esquerre i a la  dreta tindrà la pàgina 7.

 • la pàgina 3 estarà al costat dret i a l'esquerra la pàgina 6. 

 • la pàgina 4 a l'esquerra i a la dreta la pàgina 5.

Com s' observa, l' ordre hauria de ser coherent en el nomenament dels arxius i, generalment, de fora a dins del llibret.

És precís que els noms assignats als arxius facilitin la seva identificació dins el material. Per exemple si el nostre treball consisteix en un díptic imprès per ambdues cares i un inlay imprès també per ambdues cares, els noms proposats podrien ser:

 1. DÍPTIC_EXTERIOR.TIF

 2. DÍPTIC_INTERIOR.TIF

 3. INLAY_EXTERIOR.TIF

 4. INLAY_EXTERIOR.TIF

En el cas de llibrets agrupats en forma de díptics grapats s' han  de numerar els díptics per l' ordre de com fullejar-los. En el cas d' un llibret de 3 díptics seria així:

 1. DÍPTIC_1.TIF (el del costat exterior)

 2. DÍPTIC_2.TIF (a l' interior de l' anterior)

 3. DÍPTIC_3.TIF (un interior….

 4. DÍPTIC_4.TIF …. i el costat posterior)

 5. DÍPTIC_5.TIF (el més interior….

 6. DÍPTIC_6.TIF ….. i l'altre costat)

 7. INLAY…………

En la mesura del possible es detallarà gràficament la disposició de cadascun i sempre que sigui possible sobreimprès en les proves d' impressió que es lliurin.

Un cop  els TIFF s'hagin generat s' han de fer les proves impreses de tipus domèstic o de color a partir d'aquells i no dels originals. Això és molt important i comporta una variació dels resultats esperats del disseny inicial a nivell de color, resolució de les fonts, ombres, ordre de les capes. La millor o pitjor qualitat del programa amb el que es generi el TIFF influirà completament en la qualitat de l' últim.

És possible, i a vegades habitual, que després de la impressió dels TIFF observem deficiències que implicarà s'hagi de corregir quelcom del disseny original (filet de fonts que han quedat molt fins o fonts de text que s' han transformat incorrectament) i repetir després de nou tot el procés. És recomanable revisar a consciència els TIFF impresos ja que és la guia de referència per a l'impressor.

 

ALTRES FORMATS DELS ARXIUS INFORMÀTICS

Per  raons donades  als apartats anteriors, se'ns ha de facilitar SEMPRE els arxius gràfics en format TIFF. Quan per qüestions tècniques o de disponibilitat sigui impossible lliurar els treballs en aquest format, se'ns ha de comunicar prèviament en quin format se'ns  facilitarà i només si us donem el nostre vist-i-plau, acceptarem els arxius en formats com els següents:

PDF, JPG, EPS, PHOTOSHOP, FREEHAND, CorelDRAW! …

Els materials gràfics que no estiguin en una versió que nosaltres podem considerar com a vàlida seran rebutjats i retornats.

 

SUPORT DE DADES INFORMÀTIQUES

Els arxius que es generaran amb les aplicacions informàtiques esmentades en l'apartat anterior han de guardar-se en un suport d'emmagatzematge.

Són possibles els següents:

 • CD-ROM (fins 800MB) o DVD-ROM (4,5-9GB)

 • Targetes Compact flash USB (64, 128, 256....MB)

 • Al nostre servidor FTP (demaneu el nom, host i password)

 • Correu electrònic (recomanat inferior a 10MB) a info@opticdata.cat

 • Wetransfer, Google Drive, etc

Qualsevol suport diferent dels anteriors sempre haurà de confirmar-se prèviament doncs pot comportar endarreriments

Els suports hauran d'anar etiquetats o dur una nota amb el nom, cognoms i telèfon de contacte de la persona responsable del disseny, així com el títol del treball per a poder relacionar-lo amb el material a duplicar.

 

ESTOIGS PER A CD

Segons la forma de transport del disc les possibilitats d' estoig són diverses i en funció d'aquest el material gràfic en paper podrà adquirir diverses configuracions.

Exposarem en primer lloc els diferents tipus d' estoig per a posteriorment saber quines possibilitats gràfiques ens permetrà:

 1. PIN DE DISCS: Significa que els discs es lliuren sense estoig individual, apilats l'un sobre l'altre de manera que no poden fer-se malbé (gràcies a l' stacking ring), en un embolcall plàstic comú per a tots.

 2. SOBRE DE PLÀSTIC TRANSPARENT SENSE SOL.LAPA (FUNDA): Sobre de 12x12 aproximadament que permet veure el disc por ambdues cares.

 3. SOBRE DE PLÀSTIC TRANSPARENT AMB SOL.LAPA: Igual que l'anterior però amb una sol.lapa predoblegada pel tancament a mode de sobre. També disponible per discs de 3 polzades.

 4. SOBRES DE PLÀSTIC AMB/SENSE SOL.LAPA I TIRES ADHESIVES, O AUTOADHESIU....

 5. JEWEL BOX: L' estoig tradicional amb safata interior negra.

 6. BRILLIANT BOX: Com l' estoig jewel box tradicional però amb safata interior transparent. També hi ha safates en color blanc.

 7. SLIM BOX: D' espessor la meitat que un jewel box, amb safata negra (generalment), blanca o transparent. Permet veure la superfície del disc per una sola banda.

 8. SUPER JEWEL BOX: Podria considerar-se com l' evolució de l'estoig jewel box; més compacta, amb tanca, frontissa més resistent, més espai visual per a l'artwork...

 9. DOBLE BOX: Per a dos CD's amb l' aparença d' un estoig jewel box.

 10. DOBLE SLIM BOX: Com l'slim però per a dos CD's, d' espessor la meitat.

 11. ESTOIG DVD O SÍMIL AMARAY: Emprat pels DVD, en poliestirè que no es trenca ni amb  caigudes.

 12. ESTOIG A MIDA EN PAPER / CARTRÓ: El resultat de troquel.lar el paper amb unes formes específiques. És l' únic que permet ser imprès directament i amb la forma que volem.

Les mides dels elements en paper que s' inseriran en els diferents estoigs s'han de respectar a la dècima, ja que en cas contrari poden existir problemes en el procés de manipulació.

 

MATERIAL GRÀFIC QUE ES POT  INCLOURE  EN ESTOIGS PER CD

Segons l'estoig escollit, entre les possibilitats anteriorment descrites, permetrà incloure material gràfic en suport paper de les següents característiques:

FLYER (APLICABLE NOMÉS ALS ESTOIGS: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, i 12)

 • Consisteix en un fullet en paper generalment de 120g o més

 • Mida després del tall 12x12 cm

 • Pot estar imprès per ambdues cares (4+4t) o només per una (4+0)

DÍPTIC (APLICABLE NOMÉS ALS ESTOIGS: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11* i 12)

 • Consisteix en un fullet doblegat per la meitat en paper 120g

 • Mida obert 24x12 cm

 • Mida doblegat 12x12 cm

 • Pot estar imprès per ambdues cares (4+4t) o per una sola (4+0)

 • En el caso del tipus 11 (DVD) la mida és específica del suport i difereix dels anteriors.

TRÍPTIC (APLICABLE NOMÉS ALS ESTOIGS: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12)

 • Consisteix en un fullet doblegat en dues parts en paper 120g

 • Mida obert 36,2x12

 • Mida doblegat aproximat 12x12 cm

 • Pot estar imprès per ambdues cares (4+4t) o per una sola (4+0)

DOBLE DÍPTIC (APLICABLE NOMÉS ALS ESTOIGS: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12)

 • Consisteix en 2 díptics grapats pel doblec a 2 grapes

 • Mida obert 24x12 cm

 • Mida doblegat 12x12 cm

 • Pot estar imprès per ambdues cares (4+4t) o per una sola (4+0) cada díptic.

TRIPLE DÍPTIC (APLICABLE NOMÉS ALS ESTOIG: 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12)

 • Consisteix en 3 díptics grapats pel doblec a 2 grapes

 • Mida obert 24x12 cm

 • Mida doblegat 12x12 cm

 • Pot estar imprès per ambdues cares (4+4t) o per una sola (4+0) cada díptic.

QUÀDRUPLE DÍPTIC O MÉS (APLICABLE NOMÉS ALS ESTOIGS: 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12)

La inserció de més de 3 díptics de pes de paper 120g en estoig jewel box presenta problemes per a la seva extracció i reintroducció. A més, el paper es pot veure danyat per les llengüetes que l' aguanten a la portada. S'ha de reduir el nombre de díptics o emprar paper de pes més baix.

INLAY (APLICABLE NOMÉS ALS ESTOIGS 5, 6 i 8*)

 • És el fullet inserit sota la safata de la BOX i visible exteriorment a través de l'estoig.

 • Pot estar imprès per una cara (4+0t) en estoigs tipus 5 o per ambdues (4+4t) en estoig tipus 6

 • L' inlay de l'estoig tipus 8* és específic per a aquest  suport, a 4+4t.

FULLET A MIDA (APLICABLE NOMÉS A L 'ESTOIG 12)

Segons les dimensions de l' estoig projecta es podrà concebre el fullet que es vulgui. Generalment es necessita fer un encuny pel tall  posterior manipulació i / o engomat. En treballs posteriors que s'utilitzi el mateix encuny ja no es facturarà el seu import de realització.

 

ÀREA D' IMPRESSIÓ DE LA SUPERFÍCIE DELS DISCS

L' estàndard de fabricació dels CD’s recull consideracions de diversos tipus, com poden ser dimensions físiques, paràmetres cinètics, paràmetres de transmissió, etc.

Dins de les dimensions físiques, cada fabricant, per qüestions de la seva estructura de fabricació, es mou dins  la forquilla que permet l' estàndard, però fins i tot per a un mateix fabricant amb indústries en diferents llocs del món, és difícil que mantingui exactament les mateixes variacions en totes  les seves línies de fabricació.

Discs compactes de 120mm (5 polzades)

L' àrea màxima d' impressió del disc és de 119mm per offset i 118mm per serigrafia (diàmetre d' impressió) limitada fins el forat de 16mm, però per raons industrials, la part central ha de respectar una zona sense impressió dins d'aquests límits permesos:

 • 42mm: fa una dècada que ja no és habitual, antigament s'inserien des de logotips fins a holografies en el platejat; actualment només és visible per la part inferior del disc i  s'hi indiquen codis, claus de la producció i  d'altres aspectes industrials.

 • 35mm: oculta el platejat anterior.

 • 23mm: és l' àrea habitual respectada i que té la zona central transparent més reduïda (hub printable en CD-R i DVD'R). LA NOSTRA RECOMANACIÓ.

 • 18mm: en serigrafia, és el  límit interior únicament acceptat.

 • 17mm: és l'àrea més petita sense impressió i no ha de ser mai inferior a aquest diàmetre (hub printable en CD-R i DVD'R)

Antigament teníem cura de l'efecte estètic de la zona de l' stacking ring (un carril enfonsat a la part superior i sobresortint per la inferior del disc) actualment ja no emprat.

A l' hora de concebre el material gràfic que vagi imprès a la superfície del disc seguirem aquestes recomanacions:

 1. Se'ns pot facilitar el disseny tant de manera circular com quadrada o rectangular.

 2. No és necessari deixar sagnia (excés de disseny) ja que no es fa cap tall com  en el paper.

 3. El diàmetre màxim serà de 119mm (Printable Area a la figura). Si la mida excedeix se'ns ha d'avisar si s'ha de retallar (mantenir l'escala) o s'ha de redimensionar l' imatge (canviar l'escala).

 4. L' àrea màxima que apareixerà impresa en el disc serà de 118,5mm.

 5. No s'han de deixar marques de tall o alineat dins de l'àrea impresa. Es pot deixar un aspa en color contrastat, de menys de 10mm, en el punt que es decideixi que sigui el centre del disc si el material no té aspecte circular o el muntatge està descentrat.

 6. Generalment no cal buidar el contingut de l'àrea central transparent, o com a mínim a 10mm (ÉS IMPORTANT per no deixar antiestètiques franges centrals en blanc sense imprimir) en discos HUB PRINTABLE, aquells que permetin imprimir fins el centre (veure figura).

 

MATERIAL GRÀFIC FACILITAT PER VOS.

En aquells treballs que se'ns faciliti tot l' artwork fet per Vos en arts gràfiques terceres, han de  tenir present algunes qüestions.

 1. Les dimensions dels elements gràfics han de ser les que s' indiquen en aquest document i no les que Vos. hàgiu pogut mesurar, comprovar o els hagin dit tercers.

 2. Podem facilitar-los gratuïtament una mostra d' exemple d altres treballs correctes.

 3. Els estoigs que emprem són estàndard i permeten unes toleràncies més o menys estretes.

 4. Els materials  han d'estar correctament ordenats, apilats i agrupats.

Si no es cenyeixen a les dimensions dels elements que els facilitem nosaltres, a l'hora del procés d' inserció i manipulat poden sorgir problemes com aquests:

Del díptic

 • el díptic se sortirà de les seves pestanyes a l'obrir la capsa (jewel box) i caurà.
 • no es podrà tancar bé la capsa.
 • no se podrà obrir bé la capsa.
 • quedarà arrugada la part visible exterior o la interior.
 • no es podrà treure sense arrugar-lo o danyar-lo per veure el seu contingut interior.
 • si el gramatge del paper és alt i s'hi inclouen diversos díptics és probable que no es pugui ni extreure ni reintroduir sense malmetre'l pels extrems.
 • errors de simetria. El doblec del paper no concorda exactament amb la meitat del díptic i s'hi aprecia una franja per diferències en el disseny d'ambdós costats.

De l 'inlay

 • Relliscarà interiorment dins la capsa.
 • sobresortiran les aletes pels costats.
 • no se podria tancar correctament la capsa.
 • les sol.lapes de la capsa (aletes de l' inlay) es veuran arrugades, doblegades o inclinades.
 • no cabrà dins de la capsa sense arrugar-lo o malmetre'l.
 • errors de simetria a les aletes.
 • el text de les aletes sembla retallat o està a l'àrea del doblec.

Si en el procés de manipulació s' observen variacions importants que posin en evidència algun o diversos dels problemes anteriors, els rebutjarem el material gràfic i els ho advertirem. En general, alguns d' aquests problemes se resolen tornant a guillotinar el paper, però a vegades potser no serà suficient.DIMENSIONS DELS ELEMENTS D' IMPRESSIÓ EN PAPER

En el moment del tall o guillotinat del paper es treballa amb unes toleràncies que poden provocar una lleugera variació entre elements iguals més o menys significativa. Per evitar efectes antiestètics SEMPRE s'ha d' incloure en el disseny COM A MÍNIM 3mm de SAGNIA (excés de disseny) a cada costat de tall per evitar-ho.

Si els materials no tenen sagnia o és insuficient, l' impressor se reserva el dret a clonar les vores fins tenir la sagnia suficient. En cas que el clonat pugui representar una minva important de l'acabat es retornaran els materials al dissenyador perquè en faci les pertinents  correccions.

En cas  que els costats de tall siguin completament blancs no serà precís deixar sang.

S' indicaran a continuació de manera gràfica les dimensions de les àrees màximes d' impressió dels elements gràfics que van en paper. Recordin incloure 3mm addicionals. com a  mínim d' excés de disseny (sang) en cada costat de tall sobre les mides indicades.

(mides per dissenys amb discs de 5 polzades -12cm-)

 

Dimensions d' un díptic:

En el cas d' emprar un sistema de llibret que consisteixi en diversos díptics grapats, es respectaran les quotes considerant la mida base d'aquell.

Dimensions d' un tríptic

Com el díptic però en 36x12cm i dos cop de fendit.

Dimensions de l'inlay

* les aletes especificades poden estar trepades o preformades

Per a la resta d' elements en paper no detallem. Consulteu-nos prèviament. Són possibles variacions en els estoigs d' elements com els dels CD-R de 80mm (3 polzades) o els CD-Cards, així que per a cada partida s' haurà de determinar.

 

ESTOIGS DE PAPER O CARTRÓ TROQUEL.LAT IMPRÈS

Són possibles concepcions en paper doblegat i/o tallat d' una manera més o menys artística, donant-li aspecte de sobre, capsa o estoig. Mitjançant troquel.lat de paper i fins i tot encolat, es poden fer.

Aquests treballs s'hauran de  pressupostar i per desenvolupar-los és precís facilitar-nos esquema del disseny amb mides reals i una maqueta.

 


© 2021 OPTICDATA, SL. Badalona (BARCELONA) All rights reserved. AVIS LEGAL Pàgina revisada el: 2/1/2021
Fem servir cookies per analitzar el trànsit. La seva IP es comparteix amb Google per generar estadístiques d'ús.